IICS Sites & Social Networking

 

IICS Sites & Social Networking

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilgi Talep Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİ TALEP FORMU
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarakyürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi), Kanunun 11. maddesinde kişisel verilerinin saklanması, işlenmesi ve diğer bazı konularda veri sorumlusundan bazı taleplerde bulunma hakkı verilmiştir. Bu çerçevede Istanbul International Community School Eğitim ve Öğretim A.Ş. (Istanbul International Community School)  “veri sorumlusu” sıfatı taşımaktadır.
 
Kanunun 13/1 maddesi uyarınca; Istanbul International Community School’a Kanun’da belirlenen haklarla ilgili yapılacak başvuruların yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
 
Bu çerçevede Istanbul International Community School’a yazılı yapılacak başvurular, Bilgi Talep Formunun çıktısı alınarak; Talep Sahibinin şahsen yazılı başvurusu ile Noter vasıtasıyla veya Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle iletilebilecektir.
 
Aşağıda, yazılı başvuruların tarafımıza ne şekilde ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanallarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Başvuru Yöntemi
 
Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gön. Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
 
iicschool@hs01.kep.tr Başvuru Zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.
Noter vasıtasıyla tebligat Nafibaba Sok. No:6 Rumelihisarı Sarıyer 34471 İstanbul/Türkiye Noter Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”  yazılması gerekmektedir.
İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla tebligat Nafibaba Sok. No:6 Rumelihisarı Sarıyer 34471 İstanbul/Türkiye Tebligat zarfı üzerine ‘‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’  yazılması gerekmektedir.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla iicschool@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”  yazılması gerekmektedir.

 
 Istanbul International Community School’atebliğ olan başvurular Kanunun 13/2 maddesi uyarınca ve talebin niteliğine göre talebinizin ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurumumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Cevaplarımız Kanunun 13. Maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle aşağıda verilen bilgilerinizin eksiksiz ve tam olarak bildirilmesi gerekmektedir. Şartları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BİLGİ TALEP FORMU LİNKİ

 

IICS Newsletter

Welcome to the IICS Newsletter Subscription Option. To receive our news and updates click subscribe..

Subscribe

If you wish to subscribe to our newsletter please click the subscribe button .
Receive
IICS compatible